Om Gota Media

Med lokal journalistik och opinionsbildning, med professionella mediestrateger och med effektiva distributionsbolag vill vi vara betydelsefulla för människorna, föreningarna och näringslivet i det lokala samhället. Vi är stolta över vårt uppdrag: att hålla demokratin levande och aktiv.

Vår publicistiska värdegrund

Vi vill spela en betydelsefull roll för att hålla demokratin levande och aktiv genom klassisk journalistik: nyhetsförmedling, opinionsbildning, information, granskning och folkbildning.

Läs mer

Vår strategi

I omställningen till det nya medielandskapet är Gota Medias strategi både digital utveckling och klassiska printprodukter.

Läs mer

Koncernen Gota Media tar avstamp i sin publicistiska värdegrund och i uppdraget från ägarna att spela en betydelsefull roll för att hålla demokratin levande och aktiv.

Med stark lokal närvaro och nära relationer med läsare, kunder och andra aktörer erbjuder koncernens varumärken effektiv och relevant marknadskommunikation för näringsliv och handel.

Koncernen ägs av två stiftelser som betonar långsiktighet i ägandet och behovet av fria pressröster. I omställningen till det nya medielandskapet är Gota Medias strategi både klassiska printprodukter och digital utveckling.

Historia

Redan 1997 inledde dåvarande Borås Tidning AB och Sydostpress AB ett samarbete och ett korsvist ägande mellan tidningskoncernerna. I december 2002 togs det formella beslutet att fusionera bolagen vilket skedde under 2003 under det nya namnet Gota Media AB.
Koncernen har därefter expanderat genom förvärv men med kärnverksamheten inom lokal dagspress.

2003

 • Bildar Addmera Annons AB tillsammans med Skånemedia AB och Hallands Nyheter AB. Addmera ska samordna riksannonsering för ägarbolagen.
 • Går, tillsammans med Aftonbladet och Helsingborgs Dagblad, in som ägare i Finnmer AB, sedemera Blocket, som tillhandahåller digital marknadsplats för eftertextannonsering. Ägarandelen uppgår till 9,1 procent.
 • Köper 22,5 procent av Ortstidningar i Väst AB. Bolaget ger ut endagarstidningarna Mölndals-Posten och Kungälvs-Posten i Göteborgsområdet.
 • Köper 16,7 procent av aktierna i Skånsk Tidningsdistribution AB. Bolaget övertar distributionen av Gota Medias tidningar i Småland och Blekinge genom Tidningsbärarna KB.

2004

 • Etablerar, via intressebolaget Ortstidningar i Väst AB, tredagarstidningen Kungsbacka-Posten.

2005

 • Köper, tillsammans med Förlags AB Albinson&Sjöberg, aktiemajoriteten i Sydöstran AB.
 • Ortstidningar i Väst AB förvärvar den gratisdistribuerade ST Tidningen i Stenungsund.

2006

 • Koncernens tryckeriverksamhet i sydöstra Sverige koncentreras till en anläggning: Tryckningen av Sydöstran och Smålandsposten samt Aftonbladets upplaga för södra Sverige flyttas till Karlskrona och tryckeriverksamheten i Växjö avvecklas.
 • Säljer intressebolagsandelarna i Reklamradio FMK AB och Fria Media i Blekinge AB.
 •  Köper hälften av aktierna i intresseföretaget Karlskronapressen AB som äger och förvaltar den fastighet i centrala Karlskrona dit Blekinge Läns Tidning ska flytta sin verksamhet.
 • Addmeras rörelse, i vilken Gota Media har intressen, fusioneras med Förenade Landsortstidningars motsvarande verksamhet och bildar ett nytt bolag kring annonspaketet Land & Rike.
 • Ortstidningar i Väst AB startar den prenumererade 2-dagars tidningen Lokaltidningen Stenungsund och utökar utgivningsfrekvensen för Kungälvs-Posten till två dagar i veckan.
 • Avvecklar ägarandelen i reklamradiostationerna Radio Match Blekinge samt Radio Match Kalmar.
 • Säljer ägarandelen i intresseföretaget Blocket till Aftonbladet.

2007

 • Sydostpressarna, koncernens tryckeri i Karlskrona, certifieras för Nordisk Miljömärkning och godkänns som underleverantör till Svanen-märkta produkter.
 • Överlåter verksamheten för inläsning av koncernens taltidningar för synskadade till Audio To Me Production AB.
 • Blekinge Läns Tidning flyttar in i ett öppet och modernt tidningshus på Ronnebygatan i Karlskrona.
 • Etablerar utvecklingsbolaget Mindpark AB tillsammans med andra tidningshus i främst södra Sverige. Bolagets syfte är att driva nyutvecklingen inom digitala medier.

2008

 • Ulricehamns Tidning flyttar till ett nytt tidningshus och får därmed en arbetsmiljö som tillgodoser kraven för modern tidningsproduktion.
 • Koncernens digitala tidningar får ny plattform, ny design och ny funktionalitet vilket leder till en positiv utveckling av besöksantalet. De fyra huvudtidningarna ökar antalet unika besökare med i snitt 42 procent per tidning.
 • Tidningen i mobilen lanseras som ny mediekanal.

2009

 • Köper Förlags AB Albinson & Sjöbergs aktiepost i  Sydöstran AB och blir majoritetsägare.
 • OTV startar en gratistidning i Kungsbacka och minskar samtidigt frekvensen på den prenumererade tidningen till två dagar per vecka.

2010

 • Sveriges modernaste systemstöd för  hantering av dagtidningsabonnemang tas i drift. Leverantör är norska Infosoft.
 • Ombyggnad av Smålandspostens lokaler till modernt och öppet tidningshus inleds.
 • Ulricehamns Tidning köper samtliga aktier i gratistidningen Svenljunga & Tranemo Tidning.
 • Investerar, tillsammans med investmentbolaget Shortcap AB, i företaget Medieanalys AB i Kalmar. Företaget säljer och utvecklar sökordsmarknadsföring.

2011

 • Blekinge Läns Tidning och Sydöstran utökar samarbetet med gemensam nättidning och gemensam webb- och sportredaktion.
 • Köper aktiemajoriteten i Skånemedia AB, utgivare av Kristianstadsbladet, Ystads Allehanda och Trelleborgs Allehanda samt gratistidningen City Kristianstad, månadsmagasinet Kristianstad Open och veckomagasinet Österlenmagasinet.
 • Köper Tryckeri AB Öland som utger tredagarstidningen Ölandsbladet.
 • Köper Nya Länstidningen Växjöbladet AB som ger ut endagarstidningarna Växjöbladet/Kronobergaren.
 • Köper KLT Tryck AB som ger ut endagarstidningen Kalmar Läns Tidning.
 • Köper webbyrån Internetavdelningen AB i Borgholm.
 • Köper aktiemajoriteten i Östra Småland AB som ger ut Östran i Kalmar och Nyheterna i Oskarshamn.
 • Köper Bit Media AB som ger ut gratistidningen Magazinet i Växjö.
 • Borås Tidning startar gratistidningen Xtra Borås.
 • All koncerngemensam verksamhet i Blekinge samlas under ett tak när sport- och webbredaktion, annonsförsäljning och annonsproduktion flyttar in i Blekinge Läns Tidnings tidningshus i Karlskrona.
 • Koncernens verksamhet i Kronoberg samlas under ett tak när Växjöbladet/Kronobergaren och Magazinet flyttar in i Smålandspostens tidningshus i Växjö.
 • Smålandsposten startar en ny edition för Älmhult.
 • Tidningarna Östran/Nyheterna och Barometern-OT samordnar sin annonsverksamhet.
 • Östran/Nyheterna börjar tryckas i koncernens tryckeri i Karlskrona.

2012

 • Aftonbladet lämnar koncernens tryckeri i Karlskrona vilket möjliggör tryckning av fler koncerntidningar hos Sydostpressarna AB.
 • Tidningsdistributionen i Sjuhäradsbygden överförs till Tidningsbärarna KB som därmed bär ut samtliga koncernens tidningar. Gota Media är både största ägare och största kund i Tidningsbärarna.

2013

 • Sydostpressarna i Karlskrona tar över tryckningen av Kristianstadsbladet och Ölandsbladet.
 • En ny e-tidningslösning integreras i den befintliga kunddatabasmiljön vilket innebär moderna betalningslösningar och en förändrad produktpaketering.
 • Bonusklubben, ett nytt marknadskoncept för lokalhandeln lanseras, inledningsvis i Karlshamn, Kristianstad, Ulricehamn och Ystad.
 • Samarbetet mellan Barometern-OT och Östran/Nyheterna utökas genom gemensam sportredaktion, gemensamma lokalredaktioner och delvis gemensam redigering.
 • Utökar ägarandelen i OTV från 24,5 procent till 45,5 procent.
 • All koncerngemensam verksamhet i Kalmar samlas under ett tak när Östran och Kalmar Läns Tidning flyttar in i Barometerns tidningshus.

2014

 • Köper gratistidningen Alingsås Kuriren AB.
 • Ett omfattande teknikskifte för redaktionell verksamhet, print och digitalt, samt redaktionell grafisk form genomförs för elva av koncernens tidningar. Samtidigt ändras affärsmodellen för prenumeration och tidningsköp och nya digitala annonsformat införs samtidigt som ett nytt annonssystem implementeras. Ett omfattande utbildningspaket genomförs för annonssäljare, redaktionell personal och för chefer och nyckelpersoner.
 • I samband med ny affärsmodell återfår Blekinge Läns Tidning och Sydöstran egna och fristående nättidningar.
 • Kapitaliserar, tillsammans med Bonniers, NTM och Cxense, annonsnätverket MatchAds som säljer sökordsbaserade annonstjänster.
 • Utökar innehavet i nybildade Viva Media Group som är en av landets största aktörer inom digital medierådgivning.
 • Köper en ägarandel i Citygate, lanserar bl a konceptet Lokus för privat- och företagsannonsering och samverkar med flera andra tidningsgrupper om utvecklingen av nya digitala annonstjänster.
 • Bildar tillsammans med Markbladet AB en ny koncern för gratisutgivna endagarstidningar. Det nya bolaget samlar Svenljunga & Tranemo Tidning, Markbladet, Annonsmarkna’n i Bollebygd samt Götene Tidning.
 • Internetavdelningen utvecklar Ölands största evenemangs- och turistguide. Konceptet lanseras även i Blekinge, Kronobergs och Kalmar län.
 • Stora investeringar moderniserar ytterligare koncernens tryckerier i Karlskrona och Borås.

2015

 • Aktieägaravtalet med Bold förnyas för den gemensamma driften av Borås Tidnings Tryckeri.
 • Efter många års väntan startar byggnadsarbetena för ett nytt och helt ombyggt tidningshus i Kalmar.
 • Två nya koncerngemensamma grupper för affärs- respektive produktutveckling bildas för att ytterligare öka tempot i koncernens utvecklingsarbete.
 • Köper gratistidningarna Kalmar-Posten och Emmaboda Tidning.
 • Sydöstran flyttar in i samma lokaler som Blekinge Läns Tidning och övrig koncerngemensam verksamhet i Karlskrona.
 • Inleder genom Tidningsbärarna ett samarbete med Bring Citymail om postdistribution.

2016

 • Gratissajten Vxonews startar i Växjö. Sajten fokuserar på snabba lokala nyheter, nöje och sport.
 • Köper MediaSken AB i Kalmar. Företaget äger digitala skyltar som erbjuder annonsplats vid infartslederna till Kalmar och Nybro.

 

Styrelse och ägande

Gota Media AB ägs av två stiftelser, Stiftelsen Barometern och Tore G Wärenstams stiftelse. Stiftelseägandet garanterar långsiktighet; båda stiftelserna bildades ursprungligen för att säkra tillgången till en fri och obunden press.

Gota Medias styrelse

Bennie Ohlsson, ordförande
Rickard Petri
Jan Öjmertz
Kristina Bürén
Henrik Erickson
Anders Dahlström
Bertil Larsson
Martin Johansson, arbetstagarrepresentant Unionen
Linnéa Björk, suppleant
Pia Olofsson, arbetstagarrepresentant SJF
Joel Besseling, suppleant

 

Ekonomisk information

Bokslutskommuniké 2019 för Gota Media AB

 • Upplageintäkterna ökade till 513 MSEK (507)
 • TS-upplagan sjönk med -6,4 procent (-1,7) *
 • Betalningsgraden ökade med 0,6 procent till 88,7 (88,1)
 • Annonsintäkterna minskade till 402 MSEK (452)
 • EBITDA-resultatet uppgick till 12 MSEK (37)
 • Rörelseresultatet uppgår till -16 MSEK (6))
 • Årets resultat uppgår till 23 MSEK (11)
 • Fortsatt stark finansiell ställning

* TS Upplaga Östra Småland ingår ej i 2019 års siffror då den lades ned i november samma år.

Hållbarhetsrapport Gota Media 2019

Årsredovisning 2019