”En stark lokal närvaro”

KB 8 Tommy Svensson

Foto: Tommy Svensson

Gota Medias strategi
Vi börjar i den existentiella frågan: Varför finns vi till? Som ett svar på den frågan har viformulerat en vision som lyder: ”Vi gör, tillsammans med människorna i våra regioner, samhället till en bättre plats att leva och verka i.”

Både visionen och vårt syfte är inspirerat från den Publicistiska värdegrund som definierar det uppdrag våra ägare gett oss. Vi har formulerat syftet i fyra punkter:

 • För den publicistiska verksamheten är samhällsnyttan överordnad andra ambitioner och mål.
 • Vi spelar en betydelsefull roll för att hålla demokratin levande och aktiv.
 • Vi är engagerade i det lokala samhällets viktiga frågor, informerar läsarna och underlättar deras ställningstaganden.
 • Vi erbjuder effektiv marknadskommunikation för näringsliv och handel.

Vi har följande viktiga framgångsfaktorer:

 • Vi har en stark lokal närvaro och skapar nära relationer med läsare, kunder och andra aktörer.
 • Det vi erbjuder är angeläget och både till nytta och nöje.
 • Vi erbjuder kundanpassad marknads-kommunikation med relevant räckvidd.
 • Vår journalistik och våra erbjudanden till läsare och kunder har hög relevans.
 • Vi är professionella i det vi gör för att förtjäna ett högt förtroende.

Våra vägval Gota Medias strategi baseras på några viktiga vägval. Det första är att det vi gör ska kännetecknas av långsiktighet. Det uppdrag vi fått från ägarna tar inte slut, utan ska utföras för all framtid. Det perspektivet fångas i det citat vi ofta använder inom företaget. ”Vi ger inte ut tidningar för att tjäna pengar. Vi behöver tjäna pengar för att kunna ge ut tidningar.”

Gota Media har en kultur som format en decentraliserad organisation med stark lokal närvaro. Våra prenumererade tidningar når över 1 200 000 läsare i 39 kommuner med 47 redaktioner. Vi tror på ett lokalt beslutsfattande som sker nära marknaden och våra kunder. Därför har varje tidning sin egen ansvarig utgivare och varje marknadsområde ansvarar för att optimera sin marknadsandel och sitt resultat. I linje med detta har Gota Media heller inget huvudkontor. De gemensamma funktionerna för ekonomi, personal, IT, kundtjänst, TM, affärsutveckling och produktionsutveckling finns placerade på olika orter inom koncernen.

Ett annat vägval vi gjort i den omställning branschen befinner sig i kallar vi både…och. Det betyder att vi vill fortsätta göra bra papperstidningar, behålla kunder nöjda och effektivisera produktion och distribution. Samtidigt satsar vi på digitala kanaler och utvecklar nya produkter och tjänster till kunder och annonsörer. Vi påskyndar inte en överflyttning till enbart digitala kanaler utan tror att papperstidningen är viktig under överskådlig tid och vill arbeta för att ge den goda förutsättningar.

Affärsstrategi
Affärsmodellerna i den befintliga affären är satta under hård press. Vi behöver därför utveckla den näraliggande affären så att nya intäkter kan skapas. Vi har valt tre spår där vi går vidare med hög aktivitet och högt tempo

Förstärka vår digitala position
De senaste åren har vi fokuserat på att kapitalisera på den digitala position vi haft. Vi låg efter många andra och kunde snabbt förbättra vår situation genom att lära av eller kopiera det som andra har lyckats med. För att kunna gå vidare ser vi nu att vi behöver satsa på att förstärka vår digitala position.

Vår önskade digitala position innebär att vi vill vara det självklara lokala förstavalet
oberoende av kanal.

Vi vill bygga en räckviddsaffär kring lokala nyheter snabbt som når flest. Att nå många inom våra områden är viktigt för det publicistiska uppdraget. Genom att nå nya läsare får vi en bas för att få nya kunder till innehållsaffären och hög räckvidd är viktigt för annonsaffären. Det långsiktiga målet är att ha starkast digital räckvidd i våra områden.

Vi vill bygga en innehållsaffär med lokala fördjupade kunskaper som används mest. Vi ska utveckla den genom att bli bättre på konvertering av besökare till att bli kunder, förstå vilket innehåll som ger betalningsvilja och förbättra det digitala erbjudandet och användarupplevelsen. Målet är att om två år ha fler prenumeranter än idag.

Mobilen är den viktigaste kanalen där personalisering, push och geopositionering ökar relevans och funktionalitet. Rörlig bild är en naturlig del av vårt innehåll. Nischade produkter används för att stärka positionen i målgrupper.

Vi har gemensamma nyckeltal, KPI:er, för att driva verksamheten och utvecklingen mot
uppsatta mål.

Komplett mediepartner
Vi vill att de kundgrupper vi fokuserar på ser oss som det självklara förstahandsvalet för sin marknadskommunikation – en partner som uppfyller breda, kundspecifika behov och därigenom tillför värde. Vi ska erbjuda produkter och tjänster med hög kvalitet och hög räckvidd för rätt målgrupper. Våra affärskontakter ska präglas av att vi alltid kan erbjuda den bästa lösningen tack vare att vår kunskap alltid ligger ett steg före kundens. Målet är att vi ska försvara våra stora marknadsandelar lokalt.

Utveckla distributionsaffären
Distributionskostnaderna ökar varje år och är ett stort problem, men vårt finmaskiga nät, eller kapillärsystem, kan också bli en tillgång. Synergier med brevdistribution och leveranser från den snabbt växande e-handeln kan skapa betydande värden. Tillsammans med Tidningsbärarna (TB) och Bring Citymail har vi börjat distribuera brev i ca 1/3-del av vår geografi. Vi hoppas och tror att den i full omfattning ska ge ett tydligt bidrag till minskade distributionskostnader för våra tidningar.

Vi har beslutat starta eget distributionsbolag, Point Logistik. De främsta orsakerna är de höga kostnaderna för TB:s huvudkontorsfunktioner jämfört med andra utbärningsbolag, samt att skilda upplagestrategier mellan TB:s ägare flyttar ökad andel av gemensamma kostnader till Gota Media. Uppdelningen av TB och uppbyggandet av vårt eget bolag pågår under 2017 för att vara i drift från 1 januari 2018. Målet är att de totala distributionskostnaderna för tidningarna ska minska.

Strategiska mål
Så till sist en kort sammanfattning av våra strategiska mål.

 • Om 24 månader har vi en större andel digitala kunder som ger oss en trygg bas i vår digitala transformation. Våra läsare och annonsörer ser oss som den självklara källan för digitala budskap och våra säljorganisationer har alla möjligheter att lotsa våra kunder till val i egna och andras kanaler.
 • Vi fortsätter göra bra pappperstidningar med god kvalitet i innehåll och utformning som uppskattas av våra läsare och som ger effekt för våra annonsörer. Det är fortfarande basen i vår innehållsaffär och annonsaffär.
 • Nya affärsmöjligheter i distributionskedjan har gett oss kostnadsminskningar för
  pappersupplagan.