Vår strategi

Gota Media har en kultur som format en decentraliserad organisation med stark lokal närvaro. Ett vägval vi gjort i den omställning branschen befinner sig i kallar vi både…och. Vi satsar vi på utveckling av digitala kanaler och tjänster samtidigt som vi vill fortsätta göra bra papperstidningar och behålla kunder nöjda.

Vår strategi

Gota Medias strategi tar sin utgångspunkt i en Publicistisk värdegrund som tydliggör vårt uppdrag från ägarna. Där beskrivs att vi vill spela en viktig roll för att hålla demokratin levande och att samhällsnyttan är överordnad andra ambitioner och mål.

Gota Medias strategi baseras på några viktiga vägval. Det första handlar om långsiktighet. Det uppdrag vi fått från ägarna tar inte slut, utan ska utföras för all framtid. Det perspektivet fångas i det citat vi ibland använder: ”Vi ger inte ut tidningar för att tjäna pengar. Vi behöver tjäna pengar för att kunna ge ut tidningar.”

Gota Media har en kultur som format en decentraliserad organisation med stark lokal närvaro. Våra prenumererade tidningar når över 1 200 000 läsare i 39 kommuner med 46 redaktioner. Vi tror på ett lokalt beslutsfattande som sker nära marknaden och våra kunder. Därför har varje tidning sin egen ansvarige utgivare och varje marknadsområde ansvarar för att optimera sin marknadsandel och sitt resultat. I linje med detta har Gota Media heller inget huvudkontor. De gemensamma funktionerna för Marknad & Utveckling samt Ekonomi och Personal finns placerade på olika orter inom koncernen.

Ett annat vägval vi gjort i den omställning branschen befinner sig i kallar vi både…och. Det betyder att vi satsar mycket på digitala kanaler och utvecklar nya produkter och tjänster till kunder och annonsörer. Vi tror samtidigt att papperstidningen är viktig under överskådlig tid och vill arbeta för att ge den goda förutsättningar genom att göra kunder nöjda samt effektivisera produktion och distribution.

Läsaraffären

Den största delen av koncernens intäkter kommer från läsaraffären och vi investerar kraftfullt för att utveckla den ytterligare. Vi rekryterar fler digitala utvecklare och har lanserat nya och mer användarvänliga sajter. Vi investerar i analysverktyg och analytiker som ska ge oss bättre insikt i hur vi ska utveckla vårt innehåll. Våra redaktioner driver projekt för ett mer relevant innehåll och har rekryterat marknadsredaktörer som på ett tydligare sätt driver läsaraffären på redaktionerna. Vi har kompetens inom marketing automation och investerar i verktyg för att bli bättre på att jobba med kundresan. Vi är delägare i iMatrics som utvecklar automatisk taggning och andra tjänster baserat på AI och machine learning. Parallellt med dessa satsningar genomförs också kompetensutvecklingsinsatser för vår personal.

Annonsaffären

Vi fortsätter implementera vår strategi om att bli en Komplett mediepartner till våra lokala företagskunder. Samarbetet med Viva Media har gjort oss ännu mer professionella i att hjälpa våra kunder med hela deras marknadsföringsbehov i alla kanaler. Den här breddningen av vårt erbjudande har gjort oss mer relevanta både för befintliga kunder och helt nya branscher, när vi kan erbjuda mycket mera än lokal marknadsföring i våra egna kanaler.

För att klara omställningen till att bli en Komplett mediepartner behöver vi satsa på kompetensutveckling och vi genomför ett stort program som kommer pågå i 18 månader som omfattar utbildning och träning för alla medarbetare på våra marknadsavdelningar.

Distributionsaffären

Vårt eget distributionsbolag Point Logistik startade sin verksamhet 2018. Genom ökat lokalt ansvar, effektiviseringar och ett mycket närmare samarbete med tidningarna har vi lyckats sänka de totala distributionskostnaderna. Arbetet fortsätter tillsammans med tidningarna och tryckerierna i ett projekt som kallats Classic och som ser över hela kedjan från sidlämning på redaktionen till att tidningen ligger i brevlådan. Projektets mål är ytterligare besparingar men också ökad förmåga att ta med sig paket och brev för att därmed skapa möjligheter till nya intäkter. Här samarbetar vi med alla andra utbärningsbolag i Sverige för att ta del av möjligheterna som den växande e-handeln innebär.

Transformationen

För att fortsätta driva utvecklingen och ta oss vidare i transformationen har vi formulerat en målbild för 2023 som syftar till att vi ska bli:

  • Intressanta för allt fler yngre läsare
  • Nödvändiga för allt fler kunder
  • Attraktiva för allt fler talanger

Målbilden är uppdelad i tre olika delar och beskriver hur vi önskar att läsare, kunder och medarbetare uppfattar oss 2023. Genom att ha tydliga målbilder som är gemensamma för alla medarbetare i koncernen vill vi få en större kraft i det fortsatta förändringsarbetet. När varje tidning, avdelning och medarbetare kan jämföra nuläget med målbilden så ser man ett gap som behöver överbryggas med aktiviteter och åtgärder. En del av detta genomför vi i koncerngemensamma större projekt medan annat behöver ske lokalt.

Vi känner att Gota Media har en stark position både finansiellt, strukturellt och när det gäller hur vi hanterar de utmaningar och möjligheter som transformationen innebär. Men vi tror att ensam inte är stark och därför har Gota Media alltid verkat för samarbeten inom branschen och det kommer vi fortsätta göra både i breda branschgemensamma verksamheter men också i djupare samarbeten med enskilda aktörer.