Publicistisk värdegrund

Koncernen Gota Media tar avstamp i sin publicistiska värdegrund och i uppdraget från ägarna att spela en betydelsefull roll för att hålla demokratin levande och aktiv. Metoden är klassisk journalistik; nyhetsförmedling, opinionsbildning, information, granskning och folkbildning.

Gota Media ägs ytterst av två stiftelser – Stiftelsen Barometern och Tore G Wärenstams
Stiftelse – som en gång tillkom för att bibehålla tidningarnas uppdrag och förhindra att de blev en handelsvara.
De tidningsledare som en gång tog initiativ till de båda stiftelserna var starkt engagerade i den publicistiska uppgiften.
De var också engagerade samhällsmedborgare i sina respektive hemorter.

När stiftelserna bildades hade tidningarna – liksom nu – en stark opinionsbildande uppgift men var mer eller mindre ideologiska kamporgan när den tidens politiska rörelser byggde välfärdsstaten.
Med tiden har uppgiften förändrats, tidningarna är politiskt neutrala i sin nyhetsrapportering och den ideologiska markören finns på ledarsidan.
Denna bakgrund har betydelse för nuet och framtiden. Stiftelserna är långsiktiga ägare av sina tidningar. Dessa är i sin tur långsiktigt bundna till det uppdrag som – i modern form och tillämpning – utgår från stiftarnas intentioner.

Våra tidningar har sina rötter i den demokratiprocess som var avgörande för utvecklingen av det svenska samhället och ska fortsätta att spela en betydelsefull roll för att hålla demokratin levande och aktiv. Metoden är klassisk journalistik; nyhetsförmedling, opinionsbildning, information, granskning och folkbildning.
Ett starkt engagemang i samhällsfrågor och i utgivningsområdets olika angelägenheter är och förblir tidningarnas centrala uppgift och livselixir.
Med redaktionell närvaro i läsarnas vardag spelar tidningarna – oavsett publiceringskanal – en viktig roll för den demokratiska processen, som handlar om långt mer än att genomföra val vart fjärde år. Den kontinuerliga bevakningen av samhällsfrågor bidrar till att göra läsarna både informerade och, i bästa fall, hörda.

Journalistiken kan genom att noga och insiktsfullt följa det lokala samhällets viktiga frågor informera läsarna och underlätta deras ställningstaganden.
Idag finns många vägar för att komma till tals, men det är inte alltid så lätt att bli hörd. När tidningarna med sitt förtroende som bas påvisar ett missförhållande leder det ofta till åtgärder. Med den dominerande ställning som våra tidningar har sätter de ofta agendan för den lokala debatten. Den positionen är viktig och kräver ständigt aktiv omvårdnad för att inte gå förlorad.

För Gota Medias publicistiska verksamhet är samhällsnyttan överordnad andra ambitioner och mål.
Det är med en aktiv och granskande rapportering som tidningarnas existens försvaras, särskilt i en tid när nyhetsflödet har många kanaler som är snabbare än den tryckta tidningen. Få av dem har tidningens grundlighet och genomslagskraft.
Journalistik är upplysning, gestaltning och engagemang. Det kräver stark yrkesidentitet av de redaktionella medarbetarna. Journalistiken är beroende av högt förtroende. Journalistik måste också kontinuerligt utvecklas, följa och tillgodose läsarnas behov. Lokal journalistik måste i var tid hålla hög relevans.

Våra tidningars profil ska utmärkas av en journalistik som respekterar etiska regler och människors integritet.
Det finns inget att vinna på att tänja dessa gränser, i synnerhet inte när man verkar i en lokal miljö med små avstånd mellan människor.
Tidningarna – och dess medarbetare – har ögonen på sig. Det är tidningarnas skribenter och fotografer som genom sina berättelser gör tidningarna läs- och köpvärda. Genom dem byggs förtroendet upp. Ödmjukhet och prestigelöshet i lösandet av den publicistiska uppgiften är bra grundförutsättningar.
Det våra tidningar förmedlar finns det alltid några läsare som har bättre kunskap om än aldrig så pålästa medarbetare. Att ha fel och vara ovarsam påverkar det förtroende som är avgörande vid allmänhetens medieval.

Efter tio år går Gota Media AB in i ett nytt skede. Stora förändringar av läsarnas beteenden och av intäktsströmmarna kommer att nödvändiggöra förändringar av hur företaget organiseras.
Men den publicistiska linjen, uppgiften, att finnas mitt bland läsarna med engagemang i deras frågor, förblir oförändrad.
När Gota Media bildades sammanfördes tidningar med likartad historia och uppdrag. Det underlättade sammanflätningsprocessen i det nya mediebolaget, samtidigt som bakgrunden sätter gränser för samordning och centralisering. Tidningarnas legitimitet som ansvarsfulla och insiktsfulla lokala rapportörer är beroende av en stark lokal närvaro inte enbart av redaktionell personal utan också av andra funktioner i företagets organisation.
Läsare, annonsörer och andra aktörer på tidningens marknad måste känna att besluten fattas lokalt.

Nyheter når läsarna snabbare i andra kanaler men den tryckta tidningen kommer att spela en fortsatt viktig roll för kunskaps- och åsiktsförmedling i den lokala miljö våra tidningar verkar. Det redaktionella utvecklingsarbetet måste vara inriktat på att göra tidningarna angelägna och nyttiga i var tid och förstärka det som är det tryckta mediets styrka; närvaro, fördjupning och kommentarer.
I Gota Media finns idag 10 prenumererade tidningstitlar, alla med sin specifika prägel vuxen ur tradition och erfarenhet. Respektive tidnings egenart är dess styrka och måste alltid vara utgångspunkten vid utveckling och förändring.
Bra journalistik kräver resurser. God ekonomi är en förutsättning för att hålla kraftfulla redaktioner med kompetenta medarbetare. Den publicistiska uppgiften är oberoende av kanal, men helt beroende av att kanalen genererar tillräckliga intäkter för att bekosta verksamheten. Den tryckta tidningen kommer inom överskådlig tid att vara den dominerande basen för såväl Gota Medias intäkter som för den publicistiska verksamheten.

Gota Media möter – i likhet med andra företag i mediebranschen – stora utmaningar för att vidmakthålla kraften i den publicistiska uppgiften. Därför är sökandet efter nya och kompletterande affärsmodeller, inte minst via en god omvärldsbevakning, en mycket viktig uppgift.

 

Publicistisk värdegrund för Gota Medias tidningar.
Fastställd av Gota Medias styrelse den 20 september 2013

Jan Öjmertz       Bennie Ohlsson